مدیریت: مختاری

تولید کنده مرمریت صلصالی

 

 

 

 

 

وب سایت: www.sepahanstone.org
تلفن: 031-42441438
نمابر 031-42444643
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، نجف‌آباد، نرسیده به پلیس راه، روبروی پمپ گاز
تلفن همراه: 0913-3312287 , 0913-1198008
اصفهان، نجف‌آباد، نرسیده به پلیس راه، روبروی پمپ گاز
031-42441438