مدیریت: منوچهر مختاری

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

تلفن: 021-55202670
نمابر 021-55209861
آدرس دفتر مرکزی: تهــران، جــاده قدیم قــم، روبروی پالایشــگاه شهرســنگ، خیابان اول (گل یاس،) پلاک 18
تلفن همراه: 0912-1216786
تهــران، جــاده قدیم قــم، روبروی پالایشــگاه شهرســنگ، خیابان اول (گل یاس،) پلاک 18
021-55202670