مدیریت: میرزایی

تولیدکننده: انواع ســنگهای تراورتن

تلفن: 031-33800049
نمابر 031-33800363
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34، ابتدای جاده گز
تلفن همراه: 0913-3124837
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34، ابتدای جاده گز
031-33800049