مدیریت: دهقان

تولیدکننده: تراورتن و مرمریت

آدرس ایمیل: sepehrstone@yahoo.com
تلفن: 32635005-035
نمابر 32635004-035
آدرس دفتر مرکزی: یزد، تفت، شــهرک سنگ سفیدکوه
تلفن همراه: 0913-1548434
یزد، تفت، شــهرک سنگ سفیدکوه
32635005 -035