مدیریت: کارگر

تولیدکننده: مرمریت دهبید

وب سایت: www.sepehrsafashahr.com
آدرس دفتر مرکزی: فارس، صفاشهر، میدان امام حسین
تلفن همراه: 0917-1179333 , 0917-1529777
فارس، صفاشهر، میدان امام حسین
0917-1179333 , 0917-1529777