سپهر صنایع سنگ

سپهر صنایع سنگ

مدیریت: علی عظیمی

نمابر 32837951 -035
آدرس دفتر مرکزی: یزد، ابرکوه، بزرگراه امام علی، روبه روی دانشگاه آزاد
تلفن همراه: 0912-1182031
یزد، ابرکوه، بزرگراه امام علی، روبه روی دانشگاه آزاد
0912-1182031