مدیریت: حسینی

تولیدکننده انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 025-36647474
آدرس دفتر مرکزی: قــم، جــاده قدیــم تهــران، جنب رستوران سبلان
تلفن همراه: 0912-3513091
قــم، جــاده قدیــم تهــران، جنب رستوران سبلان
025-36647474