مدیریت: محمد غلامی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

(تراورتن، مرمریت)

تلفن: 025-33443277-8
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیم کاشــان، 30متری اول، مقابل استیل ریزان
تلفن همراه: 0912-1256655
قم، جاده قدیم کاشــان، 30متری اول، مقابل استیل ریزان
025-33443277-8