مدیریت: مختاری

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

تلفن: 021-56224678 , 021-56222795  , 021-54040448
نمابر 021-56224679
آدرس دفتر مرکزی: میدان شوش، بازار سنگ مرکزی، مجتمع سنگفروشان
آدرس کارخانه: تهران، حسن‌آباد قم، روبروی شهرک صنعتی شمس‌آباد، کوی سنگبریها
تلفن همراه: 2946119 -0912 , 0912-1268365
میدان شوش، بازار سنگ مرکزی، مجتمع سنگفروشان
021-56224678 , 021-56222795  , 021-54040448