سپید سنگ شیراز

سپید سنگ شیراز

نوع سنگ: مرمریت

مدیریت: رضایی

موقعيت معدن: كيلومتر 18جاده پتروشيمی شيراز، روستای گودزرشک، معدن سپيد سنگ

آدرس بهرهبردار: شيراز، معالیآباد، کوچه9، ساختمان یونيک، طبقه 7،واحد31

آدرس ایمیل: sepidsangshiraz88@yahoo.com
تلفن: 0713-6360762
نمابر 0713-6360763
تلفن همراه: 0917-1182630