سپید سنگ محلات

سپید سنگ محلات

مدیریت: حاج حجت اله صفری

تولیدکننده: تراورتن محلات و تراورتنهای

رنگی

نمابر 0864-3224567
آدرس دفتر مرکزی: مرکــزی، محــلات، دوراهی آبگرم، قطب صنعتی صدریه، خیابان صدریه6
تلفن همراه: 0918-1659031
مرکــزی، محــلات، دوراهی آبگرم، قطب صنعتی صدریه، خیابان صدریه6
0918-1659031