سیاه قلعه شرکت معدنی

سیاه قلعه شرکت معدنی

سیاه قلعه شرکت معدنی

مدیریت: ناصر بهمنیپور

استخراج سنگ گلدن گلکسی در ابعاد صادراتی

آدرس دفتر معدن: محلات، شهرک صنعتیارقده، خیابان نسترن شرقی

تلفن: 43236131 -086 : 43236132 -086
نمابر 43236132 -086
آدرس دفتر مرکزی: مورچه خورت: محلات، ارقده، خیابان18، نسترن شرقی، سنگبری ناصر
آدرس معدن: محلات روستای امیرآباد، منطقه دولستان، معدن سیاه قلعه
تلفن همراه: 1659110 -0918
مورچه خورت: محلات، ارقده، خیابان18، نسترن شرقی، سنگبری ناصر
43236131 -086 : 43236132 -086