مدیریت: رضاخواه

تولیدکننده: گرانیت

تلفن: 021-55204848 , 021-55208540
نمابر 021-55204848 , 021-55208540
آدرس دفتر مرکزی: تهــران، جــاده قدیم قــم، روبروی پالایشگاه، شهرسنگ، نبش خیابان چهارم
تلفن همراه: 0912-1212218
تهــران، جــاده قدیم قــم، روبروی پالایشگاه، شهرسنگ، نبش خیابان چهارم
021-55204848 , 021-55208540