موقعيت: 15 كيلومتری غرب اراک

نوع سنگ: سنگ لاشه

بهرهبردار: نادر اسماعيلی

آدرس بهرهبردار: اراک، شهرک مصطفی خمينی، خيابان نوید، خيابان زمانگير، پلاک 4

تلفن: 0861-3673498
تلفن همراه: 1610126 -0918: 0912-1554121
0861-3673498