مدیریت: سید مجید عبدی

تولیدکننده: انواع سنگهای سـاختمانی و تزئینی

تلفن: 051-36669183
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی111، نرسـیده به ســه راه دانش، مجتمع گل اردیبهشت، قطعه سوم، سمت راست
تلفن همراه: 0915-3140501
مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی111، نرسـیده به ســه راه دانش، مجتمع گل اردیبهشت، قطعه سوم، سمت راست
051-36669183