مدیریت:‌هاشم طالبی

تولیدکننده: انواع ســنگ‌های ساختمانی

 

 

تلفن: 025-33353317-18
نمابر 025-33353319
آدرس دفتر مرکزی: کیلومتــر  18اتوبان قــم - تهران، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان سبلان، قطعه 23
تلفن همراه: 0912-1537077
کیلومتــر  18اتوبان قــم - تهران، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان سبلان، قطعه 23
025-33353317-18