موقعيت: 175 كيلومتر شمال غرب كرمان

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: حبيباله باقری

آدرس بهرهبردار: كرمان، خيابان ابن سينا، كوی دوم شمالی

تلفن همراه: 0913-1415041