نوع سنگ: تراورتن سيلور

بهرهبردار: شركت كاوش مرمر افشار

آدرس بهرهبردار: تکاب، خيابان امام، ابتدای خيابان بسيج، كوچه محمدی

تلفن: 044-45532494
آدرس معدن: كيلومتر 25جاده شــاهيندژ، روستای چوپلو، معدن تراروتن شماره 1 چوپلو
تلفن همراه: 09148712393 (دولت یاری)
044-45532494