مدیریت: ماهوش

تولیدکننده: مرمریت کرم آرک

 

 

 

 

تلفن: 031-33804787
نمابر 031-33807120
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18
تلفن همراه: 0913-3089524, 0913-3190689
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18
031-33804787