مدیریت: حسین پورانی

تولیدکننــده: انواع ســنگهای تراورتــن عباسآباد، حاجیآباد، شــکلاتی، گیوتین (مرمریت، صلصالی، آباده)

تلفن: 031-42523413
نمابر 031-42523412
آدرس دفتر مرکزی: اصفهــان، تیـران، منطقه صنعتی رضوانشهر، خیابان ششم مرکزی / تهران، بازار فاطمیه
تلفن همراه: 1271142 0913 , 0912-6017022
اصفهــان، تیـران، منطقه صنعتی رضوانشهر، خیابان ششم مرکزی / تهران، بازار فاطمیه
031-42523413