سینا سنگ کویر

سینا سنگ کویر

مدیریت: رفیعی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

تلفن: 025-36647497 و 36647597-025
نمابر 36647598 -025
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیم تهران، کیلومتر10
تلفن همراه: 0912-2519052 و 2519051-0912
قم، جاده قدیم تهران، کیلومتر10
025-36647497 و 36647597-025