مدیریت: نجفی پور

تولید کننده: ابزار cnc و نما

تلفن: 0353-2634750-51
نمابر 0353-2634852
آدرس دفتر مرکزی: یزد، کیلومتر12جاده تفت-شــیراز، شهرک سفیدکوه
تلفن همراه: 1525764 -0913 (نجفی) 35422245 0913
یزد، کیلومتر12جاده تفت-شــیراز، شهرک سفیدکوه
0353-2634750-51