مدیریت: سعید شعبانی

تولیدکننده: ســنگهای ساختمانی

تلفن: 025-36551430
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده کوه سفید
تلفن همراه: 0919-2950709 , 0912-7594320
قم، جاده کوه سفید
025-36551430