مدیریت: کارگر

عرضه کننده: انواع ســنگهای ساختمانی

تلفن: 051-36670681, 051-36580040
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، بزرگراه آســیایی، سه راه دانش، شهید جراح 8
تلفن همراه: 0915-3119506 , 0915-8909506
مشــهد، بزرگراه آســیایی، سه راه دانش، شهید جراح 8
051-36670681, 051-36580040