سینیت هجران شماره 1پیرانشهر

سینیت هجران شماره 1پیرانشهر

نوع سنگ: گرانيت سبز

بهرهبردار: حمزه بایزیدی

آدرس بهرهبردار: مهاباد، كوی فرهنگيان، خيابان فارابی، ایستگاه 4، پلاک 1718

تلفن: 044-32445229
تلفن همراه: 0914-1422087
044-32445229