مدیریت: رسول روح الهی

تولیدکننده: تراورتن سیلور دودی و خرمائی تکاب

 

 

تلفن: 0913-1111310
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شــهرک صنعتــی محمودآباد، خیابــان 24، صنایع سنگ سی سنگان
اصفهان، شــهرک صنعتــی محمودآباد، خیابــان 24، صنایع سنگ سی سنگان
0913-1111310