موقعيت: 10 كيلومتر غرب قروه

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: شركت سرمایهگذاری توسعه معادن كوثر (سهامی عام)

آدرس بهرهبردار: تهران، خيابان سهروردی شمالی، هویزه شرقی، پلاک 48

تلفن: 021-88503332
021-88503332