شاهد صنایع سنگ

شاهد صنایع سنگ

مدیریت: بیابانکی

تولیدکننده: انواع سنگهای تیشهای، کریستال، انارک و خرمآباد

تلفن: 031-33802365
آدرس دفتر مرکزی: اصفهــان، جاده تهران، جنب پلیس راه ســابق، بعد از بســتنی میهــن، نبش سنگبری الوند، داخل فرعی، بین 2 و 4
تلفن همراه: 0913-1191278 , 0913-9093362 , 0937-5614515
اصفهــان، جاده تهران، جنب پلیس راه ســابق، بعد از بســتنی میهــن، نبش سنگبری الوند، داخل فرعی، بین 2 و 4
031-33802365