مدیریت: حسینی

تولیدکننده: انواع ســنگ تراورتن

 

آدرس ایمیل: info@shahedstone.com
وب سایت: www.shahedstone.com
تلفن: 031-42522624
نمابر 031-42523843
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، تیران، شـهرک صنعتی رضوانشهر، فاز یک
تلفن همراه: 3313014 -0913
اصفهان، تیران، شـهرک صنعتی رضوانشهر، فاز یک
031-42522624