نوع سنگ: مرمریت

موقعيت: قم ک 50ج قدیم اصفهان

بهرهبردار: سيدمحمد صادقي

آدرس بهرهبردار: محلات، نيمور، خيابان طالقاني، كوچه آخر، دست چپ

تلفن: 0864-3323395
0864-3323395