مدیریت: ضیائی

تولیدکننده: مرمریت

آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 46
تلفن همراه: 0913-1103000
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 46
0913-1103000