شاهین سنگبری

شاهین سنگبری

مدیریت: عزیزی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

تلفن: 0253-3443944
آدرس دفتر مرکزی: قــم، جاده قم، جاده قدیم کاشــان، کیلومتر 30، 10متری دوم
قــم، جاده قم، جاده قدیم کاشــان، کیلومتر 30، 10متری دوم
0253-3443944