استان آذربایجان غربی

موقعيت: 19 كيلومتری جنوب شهرستان

نقده

نوع سنگ: چينی