موقعيت: دهبيد به ســمت سيمکان بعد از روستای قلعه سنگی

نوع سنگ: مرمریت كرم

بهرهبردار: شركت شایان مرمریت شيراز

آدرس بهرهبردار: تهران، خيابان شهيد بهشتی، ميدان تختی، پلاک232، طبقه 3

تلفن: 021-88500911-13
021-88500911-13