مدیریت: رضا غفاریان

عرضهکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

(گرانیت، تراورتن، سمیرم و مرمریت)

تلفن: 051-36669184
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، بزرگراه آســیایی (سنتو) آزادی 113، انتهــای میلان ســمت چپ، قطعه ششم
تلفن همراه: 0915-3046350 , 0915-1112921
مشــهد، بزرگراه آســیایی (سنتو) آزادی 113، انتهــای میلان ســمت چپ، قطعه ششم
051-36669184