مدیریت: حاجیهاشمی

تولیدکننده: تراورتن حاجیآباد

تلفن: 031-33800193
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34و جدیدالاحداث
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34و جدیدالاحداث
031-33800193