شبکه فروش سنگ ایران

 شبکه فروش سنگ ایران

مؤسســین: محمــد حلاجیــان، مصطفی

صداقت جو

 

 

 

 

 

 

آدرس ایمیل: info@iranstonecontact.com
وب سایت: www.iranstonecontact.com
تلفن: 0864-3231134-5
آدرس دفتر مرکزی: اســتان مرکزی، شهرســتان محلات، کمربندی غربی، نرسیده به تعاونی 2، طبقه فوقانی شیرینی سرای بلوط دفتر مالــزی: مالــزی، کوالالامپور، بوکیت جلیل، آنجونگ هیجائو، شماره 14D-9
تلفن همراه: مدیر سایت: محمد حلاجیان همراه 0918-8650703 مدیر فنی: مصطفی صداقت جو همراه: 0912-0689406
اســتان مرکزی، شهرســتان محلات، کمربندی غربی، نرسیده به تعاونی 2، طبقه فوقانی شیرینی سرای بلوط دفتر مالــزی: مالــزی، کوالالامپور، بوکیت جلیل، آنجونگ هیجائو، شماره 14D-9
0864-3231134-5