مدیریت: باقریان

تولیدکننده: تراورتن

تلفن: 031-33802520
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان فرعی 26
تلفن همراه: 0913-3124715 , 0913-3298512 , 0913-1111224
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان فرعی 26
031-33802520