شرق چاهلر

نوع سنگ: تراورتن کرم

بهرهبردار: کرباسی زاده

آدرس بهرهبردار: اصفهان، خیابان نشاط، کوچه روشن خواه، پلاک 145

تلفن همراه: 09131181809