شرکت تعاونی معدن آزادگل (سالار سنگ)

شرکت تعاونی معدن آزادگل  (سالار سنگ)

مدیریت: حمیدرضا سالاری

اســتخراج و فــرآوری انواع ســــنگهای

ساختمانی (تراورتن، چینی، مرمر، مرمریت

و ترونیکس)

آدرس ایمیل: info@salarstone.ir
وب سایت: www.salarstone.com
تلفن: 086-43227555
آدرس دفتر مرکزی: محــلات، قطب صنعتی صدریه، خیابان صدریه6، سالار سنگ
آدرس معدن: محلات، آبگرم، معدن تراورتن تخت آبگرم
تلفن همراه: 0918-1650397 و 1659424-0918
محــلات، قطب صنعتی صدریه، خیابان صدریه6، سالار سنگ
086-43227555