شرکت سارینا فرتاک

 شرکت سارینا فرتاک

مدیریت: شوذب جباری

تولیدکننده: مرمر ســریش‌آباد قروه(ســبز،

سفید، لیمویی، فیروزه ای) بهره بردار گرانیت سفید تکاب و نگین سقز (کوپ صادراتی و داخلی)

فرآوری اســلب، تایــل و اســتریپ مرمر،

مرمریت، گرانیت با بهــره گیری از آخرین

تجهیزات و فن آوری نوین جهانی (صادراتی،

داخلی)

 

 

 

 

وب سایت: www.sarinaco.com
تلفن: 087-35248012 , 087-35248011
نمابر 087-35248001
آدرس دفتر مرکزی: کردستان، قروه، کیلومتر10 جاده ســنندج، شــهرک صنعتی آونگان، خیابان یکم، شرکت سبز گرانیت
آدرس کارخانه: کردستان، قروه، کیلومتر10 جاده ســنندج، شــهرک صنعتی آونگان، خیابان یکم، شرکت سبز گرانیت
آدرس معدن: کردســتان، قروه، کیلومتر1 شرق سریش‌آباد
تلفن همراه: مدیر فروش1717099 0918 , معدن :1717100 0918
کردستان، قروه، کیلومتر10 جاده ســنندج، شــهرک صنعتی آونگان، خیابان یکم، شرکت سبز گرانیت
087-35248012 , 087-35248011