شرکت فرآوری سنگ عمران یزد

شرکت فرآوری سنگ عمران یزد

مدیریت: امیر میرسائیان

تولیدکننده:، مرمر سفید کوه و آهنگ،

مرمریتهای اسپایدر کرم و گلدن و صورتی،

گل پنبــه و پرطاوســی، و تراورتــن کرم و

گردویی، چینی پردیس

تلفن: 035-32633807
نمابر 035-32633806
آدرس دفتر مرکزی: یزد، تفت، شــهرک صنعتی سفیدکوه
یزد، تفت، شــهرک صنعتی سفیدکوه
035-32633807