مدیریت: شفائی

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی و تزئینی (تراورتن، گرانیــت، چینی و مرمریت)

آدرس ایمیل: vali_shafaee_stone@yahoo.com
تلفن: 051-36677025-26
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، آزادی 111 (شهر سنگ)، شهید جراح 8، مجتمع سنگ اردیبهشت
تلفن همراه: 0915-1311156
مشهد، آزادی 111 (شهر سنگ)، شهید جراح 8، مجتمع سنگ اردیبهشت
051-36677025-26