شمال كوه بادامی

شمال كوه بادامی

موقعيت:250 كيلومتری جنوب شرق اصفهان

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: امير صلصالی

آدرس بهرهبردار: اصفهان، جاده دولتآباد،خيابان بلور و شيشــه، ســنگبری صلصال سنگ سپاهان

تلفن: 0314-5836707-9
0314-5836707-9