موقعيت: 30 كيلومتری شمال غرب ابركوه

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: حميدرضا ایرجی

آدرس بهرهبردار: تهران، سه راه اقدسيه، خيابان پاسداران شمالی، نارنجستان 12، پلاک 575، طبقه 3، واحد 6 شرقی

تلفن: 021-22814733-4
تلفن همراه: 0917-1177337 : 0912-5394550 : 0912-4100028
021-22814733-4