مدیریت: مصطفیزاده

تولیدکننده: سنگهای سبک دکوراتیو ساختمانی

آدرس ایمیل: info@stshams.com
وب سایت: www.stshams.com
تلفن: 044-36321950-1
آدرس دفتر مرکزی: خیابان امام، خیابان سینا، پلاک 176
تلفن همراه: 0914-1614320
خیابان امام، خیابان سینا، پلاک 176
044-36321950-1