شهاب سنگ دهبید

شهاب سنگ دهبید

مدیریت: غریب نواز علی پور

تولیدکننده: مرمریت کرم استخوانی دهبید

آدرس دفتر مرکزی: فارس، صفاشهر، کیلومتر1جاده اصفهان، روبروی پمپ بنزین
تلفن همراه: 0917-1529819 , 0917-3520555
فارس، صفاشهر، کیلومتر1جاده اصفهان، روبروی پمپ بنزین
0917-1529819 , 0917-3520555