شهاب سنگ صادق

شهاب سنگ صادق

مدیریت: ناصر نیستانی

تولیدکننده: تراورتن و مرمریت

آدرس ایمیل: nasernoor2013@yahoo.com
تلفن: 021-66028109 , 021-66028209 , 0253-3353309-10
نمابر 021-66088304
آدرس دفتر مرکزی: تهــران، ایســتگاه شــریف، میدان تیموری، خیابان صالحی، پلاک6
تلفن همراه: 0912-1114546
تهــران، ایســتگاه شــریف، میدان تیموری، خیابان صالحی، پلاک6
021-66028109 , 021-66028209 , 0253-3353309-10