مدیریت: ستاره پور

تولیدکننده: گرانیت (خرم دره، نطنز)

نمابر 031-33803459
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34 (گچ)
تلفن همراه: 1183667 -0913
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34 (گچ)
1183667 -0913