تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی و تزئینی

 

تلفن: 051-36667848
نمابر 051-36674973
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، بزرگراه آســیایی (سنتو)، آزادی 115، نبش خیابان سوم، سمت چپ
مشــهد، بزرگراه آســیایی (سنتو)، آزادی 115، نبش خیابان سوم، سمت چپ
051-36667848